Zavolejte mi na +420 722 939 509

Bezpečnost práce

Školení a dokumentaci BOZP pro Vás zpracuji na míru dle druhu provozu a činností, kterými se zabýváte. Součástí při tvorbě dokumentace je kontrola Vaší provozovny a dodání vhodného bezpečnostního značení. Součástí mých služeb je i telefonická a technická podpora v případě pomoci. Svým klientům poskytuji také př. vzor smlouvy s lékařem zajišťující pracovnělékařské služby, formulář na lékařskou prohlídku, kontrolu regálů, žebříků, knihu úrazů a další. Z oprávněných orgánů provádí kontrolu dokumentace a zabezpečení BOZP ve firmě zejména pracovníci OIP - Oblastního inspektorátu práce a KHS - Krajské hygienické stanice. Bezpečnost práce a OOPP Náchod

Dokumentaci schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce.


Školení BOZP

Na školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, jsou pracovníci školení z aktuálně platných právních předpisů. Zaměstnanci jsou školení např. ze zákoníku práce, používání OOPP při práci, postupu při pracovním úrazu, absolvování lékařských prohlídek, používání elektrických spotřebičů, práce s chemickými látkami a další. Součástí školení je i seznámení se zpracovanonými interními směrnicemi a bezp.předpisy zaměstnavatele.


Dokumentace BOZP ve firmě

Organizační směrnice:

 • Organizace zajištění BOZP
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnancůBezpečnost práce - bozp tabulky
 • Analýza a prevence rizik
 • Kategorizace prací a pracovišť
 • Zajištění pracovnělékařských služeb
 • Poskytování OOPP a čistících prostředků
 • Organizování dopravy
 • Řád skladu

Počet a druh směrnic se liší dle druhu a oboru podnikání. Administrativní činnosti mají jednoduší podmínky, než např. strojírenský podnik. Pro jednotlivé stroje se mohou zpracovat podrobnější požadavky BOZP pro zaměstnance (obsluha, bezp.prvky, údržba) MPBP - místní provozněbezpečnostní předpisy. Důležité je dodržet povinnosti vycházejíci ze Zákoníku práce a jiných právních předpisů vztahujících se k BOZP.


Provozní dokumentace u zaměstnavatele

dokumentace BOZP
 • Průvodní dokumentace ke strojům a zařízením
 • Návody k obsluze stroje/zařízení
 • Harmonogramy výchozích a následných pravidelných kontrol a revizí u zařízení
 • Doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí
 • Jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení a další.

Dokumentace
týkající se nakládání s chemickými látkami


 • Bezpečnostní listy
 • Formulář pro seznámení s bezpečnostními listy chem. látek a přípravků používaných na pracovišti.
 • Dokumentace vyplývající z právních předpisů z oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, obyvatelstva a životního prostředí.